پروانه‌ها و شب‌پره‌ها چرخه زندگی بسیار غیرمعمولی دارند. آنها که در ابتدا لاروهای کوچکی هستند، در پیله خود برای هفته‌ها می‌مانند و در شگفتی به شکل پروانه‌ای زیبا ظاهر می‌شوند و بیرون می‌آیند.

پروانه‌ها و شب‌پره‌ها چرخه زندگی بسیار غیرمعمولی دارند. آنها که در ابتدا لاروهای کوچکی هستند، در پیله خود برای هفته‌ها می‌مانند و در شگفتی به شکل پروانه‌ای زیبا ظاهر می‌شوند و بیرون می‌آیند.