پارک فناوری پردیس آماده تبدیل شدن به بهشت فناوری منطقه
پارک فناوری پردیس آماده تبدیل شدن به بهشت فناوری منطقه

معاون علمی رئیس‌جمهور در آیبن افتتاح اینوتکس ۲۰۲۴ گفت:« معاونت علمی از تاسیس یک شهرک نخبگانی تمام عیار نوآورانه و افتتاح یک مرکز نمایشگاهی دائمی در پارک پردیس حمایت می‌کند. پارک فناوری پردیس باید تبدیل به هاب همکاری مشارک با کشورهای همسایه و کشورهای دوست شود.»
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، معاون علمی..

معاون علمی رئیس‌جمهور در آیبن افتتاح اینوتکس ۲۰۲۴ گفت:« معاونت علمی از تاسیس یک شهرک نخبگانی تمام عیار نوآورانه و افتتاح یک مرکز نمایشگاهی دائمی در پارک پردیس حمایت می‌کند. پارک فناوری پردیس باید تبدیل به هاب همکاری مشارک با کشورهای همسایه و کشورهای دوست شود.»

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، معاون علمی رئیس‌جمهور در آیبن افتتاح اینوتکس ۲۰۲۴:« عاونت علمی از تاسیس یک شهرک نخبگانی تمام عیار نوآورانه و افتتاح یک مرکز نمایشگاهی دائمی در پارک پردیس حمایت می‌کند. پارک فناوری پردیس باید تبدیل به هاب همکاری مشارک با کشورهای همسایه و کشورهای دوست شود.»

۲۲۷۲۲۷