رافائل سیلوا مدافع خارجی استقلال همواره تاکید دارد کنار خانواده‌اش زندگی کند و آنها را هم به ایران آورده است.

رافائل سیلوا مدافع خارجی استقلال همواره تاکید دارد کنار خانواده‌اش زندگی کند و آنها را هم به ایران آورده است.