ریزش یک ساختمان سوپرمارکت در حال ساخت در شهر فلورانس ایتالیا دست کم سبب کشته شدن ۳ کارگر و مفقودی ۲ نفر شد.

ریزش یک ساختمان سوپرمارکت در حال ساخت در شهر فلورانس ایتالیا دست کم سبب کشته شدن ۳ کارگر و مفقودی ۲ نفر شد.