جلسه مهم برای تمدید قرارداد اوسمار ویرا
جلسه مهم برای تمدید قرارداد اوسمار ویرا

تکلیف تمدید قرارداد اوسمار ویرا با باشگاه پرسپولیس به‌زودی در جلسه‌ای مشخص خواهد شد.

تکلیف تمدید قرارداد اوسمار ویرا با باشگاه پرسپولیس به‌زودی در جلسه‌ای مشخص خواهد شد.