جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ منتشر شد/ تغییرات اعداد را ببینید
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ منتشر شد/ تغییرات اعداد را ببینید

جدول حقوق ‌و دستمزد سال آینده کارگران منتشر شد.
سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.
بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

۲۲۳۲۲۵

جدول حقوق ‌و دستمزد سال آینده کارگران منتشر شد.

سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.

بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

حداقل دستمزد 1403

حداقل دستمزد 1403.

۲۲۳۲۲۵