توئیتر حساب خبرگزاری میزان را مسدود کرد!
توئیتر حساب خبرگزاری میزان را مسدود کرد!

مدیرعامل خبرگزاری میزان خبر داد: بدون هشدار، بدون اخطار حساب کاربری میزان مسدود شد. قبلا هم به همین شکل تیک آبی را غیرفعال کردند.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان خبر داد: بدون هشدار، بدون اخطار حساب کاربری میزان مسدود شد. قبلا هم به همین شکل تیک آبی را غیرفعال کردند..

مدیرعامل خبرگزاری میزان خبر داد: بدون هشدار، بدون اخطار حساب کاربری میزان مسدود شد. قبلا هم به همین شکل تیک آبی را غیرفعال کردند.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان خبر داد: بدون هشدار، بدون اخطار حساب کاربری میزان مسدود شد. قبلا هم به همین شکل تیک آبی را غیرفعال کردند.

توئیتر حساب خبرگزاری میزان را مسدود کرد!

۲۲۷۲۲۷