دکتر امیر حسین جلالی ندوشن ، روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه، “گل ” اسم های دیگری مثل حشیش، علف و گرس دارد و خیلی ها هم اعتقاد دارند، گل نوعی گیاه است که اعتیاد آور نیست و می توان مصرف کرد برای اینکه خلاقیت و توانایی کار کردن را زیاد می کند، می افزاید: اما خیلی چیزها م..

دکتر امیر حسین جلالی ندوشن ، روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه، "گل " اسم های دیگری مثل حشیش، علف و گرس دارد و خیلی ها هم اعتقاد دارند، گل نوعی گیاه است که اعتیاد آور نیست و می توان مصرف کرد برای اینکه خلاقیت و توانایی کار کردن را زیاد می کند، می افزاید: اما خیلی چیزها ممکن است خلاقیت ما را زیاد کند، ولی دلیل ندارد که زیان آور و اعتیاد آور نباشد. اگر چیزی امروز زیان آور نیست دلیل ندارد که بعدا هم زیان آور نباشد. هر ماده تخدیری و تسکینی با یک بار مصرف، ممکن است چنان تغییری در ساختمان مغز بدهد که هم عوارض دراز مدت ایجاد کند و هم بدلیل ایجاد این تغییرات، بعدها کشش پیدا کنیم که دوباره مصرف کنیم. پس اصلا توصیه نمی کنم که گل مصرف کنید و اگر مصرف می کنید حتما کمک بگیرید. اما اگر مصرف می کنید خودتان را فریب ندهید. خیلی از این فریب ها کار کارتل های مواد مخدر و توزیع کننده افیون است، بازار، فریب هم می خواهد تا فروش داشته باشد./ست نیوز