کنایه هشدارآمیز درباره شباهت احمدی نژاد و سعید جلیلی /فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد
کنایه هشدارآمیز درباره شباهت احمدی نژاد و سعید جلیلی /فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد

یک فعال رسانه ای آراء مأخوذه در انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ ریاست جمهوری را مقایسه کرد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، شهریار شمس مستوفی یک فعال رسانه ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
انتخابات سال ۸۴ دور نخست:
هاشمی رفسنجانی ۶.۱۶ میلیون رأی نفر اول، احمدی نژاد ۵.۷۱ میلیون رأی نفر دوم
دور دوم: احمدی نژاد ۱۷.۲..

یک فعال رسانه ای آراء مأخوذه در انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ ریاست جمهوری را مقایسه کرد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، شهریار شمس مستوفی یک فعال رسانه ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

انتخابات سال ۸۴ دور نخست:

هاشمی رفسنجانی ۶.۱۶ میلیون رأی نفر اول، احمدی نژاد ۵.۷۱ میلیون رأی نفر دوم

دور دوم: احمدی نژاد ۱۷.۲۴؛ هاشمی: ۱۰.۰۴

سال ۱۴۰۳ دور نخست:

پزشکیان: ۱۰.۴۱ میلون نفر اول

جلیلی ۹.۴۷ میلیون نفر دوم

دور دوم؟؟

فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد

کنایه هشدارآمیز درباره شباهت احمدی نژاد و سعید جلیلی /فرزندانمان ما را قضاوت خواهند کرد

۲۷۲۱۸