کار از جاره کارت سوخت خودرو گذشت / فروش با قیمت ۳۰ میلیون تومان!
کار از جاره کارت سوخت خودرو گذشت / فروش با قیمت ۳۰ میلیون تومان!

مدتی است که بحث اجاره کارت سوخت به شدت افزایش پیدا کرده اما حال شاهد اتفاق جدیدی هستیم.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز،برخی از افراد کارت سوخت خود را به صورت کامل می‌فروشند و البته قیمت های عجیبی هم در نظر گرفته می‌شود.
به عنوان مثال فردی کارت سوخت خود را به صورت کامل با قیمت ۳۰ میلیون تومان برای فروش..

مدتی است که بحث اجاره کارت سوخت به شدت افزایش پیدا کرده اما حال شاهد اتفاق جدیدی هستیم.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز،برخی از افراد کارت سوخت خود را به صورت کامل می‌فروشند و البته قیمت های عجیبی هم در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال فردی کارت سوخت خود را به صورت کامل با قیمت ۳۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته است.

حتی امکان ثبت در دفتر اسناد هم برای فروش و انتقال کارت سوخت اعلام می‌شود.

روزگار خودرو نوشت:آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت ویژه ای روی بازار سیاه ایجاد شده برای کارت سوخت صورت گیرد.

کار از جاره کارت سوخت خودرو گذشت / فروش با قیمت ۳۰ میلیون تومان!

۲۲۰