پیوند دو کهکشان
پیوند دو کهکشان

در پس‌زمینهٔ این ترکیب کیهانی، کهکشان‌هایی دیده می‌شوند که حتی در فاصلهٔ دورتری واقع شده‌اند. همچنین در این تصویر کیهانی ستارگان درخشانی هم دیده می‌شوند. اما ادغام و یکپارچه شدن کهکشانی در این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب تهیه شده، خود نزدیک به ۱۰۰ هزار سال نوری را در بر می‌گیرد.
داده‌های تصوی..

ست نیوز
پیوند دو کهکشان
در پس‌زمینهٔ این ترکیب کیهانی، کهکشان‌هایی دیده می‌شوند که حتی در فاصلهٔ دورتری واقع شده‌اند. همچنین در این تصویر کیهانی ستارگان درخشانی هم دیده می‌شوند. اما ادغام و یکپارچه شدن کهکشانی در این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب تهیه شده، خود نزدیک به ۱۰۰ هزار سال نوری را در بر می‌گیرد.
داده‌های تصویر برگزیدهٔ امروز، از دوربین مادون قرمز نزدیک (NIRCam) وب و ابزار مادون قرمز میانی (MIRI) گرفته شده است. این نمای مادون قرمز ترکیبی همراه با گوشه‌های تیز، پس از بازسازی مقیاس کهکشانی و ادغام غبارآلود نواحی ستاره‌زایی و انحراف در بازوهای مارپیچی تهیه شده است.
potm2211a 1024منبع :ایتنا