هواپیمایی لوفت‌ هانزا در اطلاعیه‌ای در توضیح تمدید لغو پروازها به تهران نوشت: «در برآورد وضعیت امنیتی فعلی نه تنها به داده‌های دولت‌ها بلکه همچنین به ارزیابی‌های مستقل خود متکی است و تصمیماتش را بر مبنای این ارزیابی‌های می‌گیرد”.

هواپیمایی لوفت‌ هانزا در اطلاعیه‌ای در توضیح تمدید لغو پروازها به تهران نوشت: «در برآورد وضعیت امنیتی فعلی نه تنها به داده‌های دولت‌ها بلکه همچنین به ارزیابی‌های مستقل خود متکی است و تصمیماتش را بر مبنای این ارزیابی‌های می‌گیرد".