نظر دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد/ دستمزد با چه روشی تعیین می‌شود؟
نظر دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد/ دستمزد با چه روشی تعیین می‌شود؟

غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.