صالحی: گویا شهر را به مافیا سپرده‌اند، هر روز تاراج و غارت آشکار آبرو! /‏با دفاع از رسانه‌های مستقل و منتقد، با آنارشیسم افشاگری مقابله کنیم
صالحی: گویا شهر را به مافیا سپرده‌اند، هر روز تاراج و غارت آشکار آبرو! /‏با دفاع از رسانه‌های مستقل و منتقد، با آنارشیسم افشاگری مقابله کنیم

مدیر موسسه اطلاعات پیشنهاد داد با دفاع از رسانه های مستقل و منتقد با آنارشیسم افشاگری مقابله شود.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سید عباس صالحی، مدیر موسسه اطلاعات و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
گویا شهر را به مافیا سپرده‌اند! هر روز و لحظه تاراج و غارت آشکار آبرو!
‏می‌توان چن..

مدیر موسسه اطلاعات پیشنهاد داد با دفاع از رسانه های مستقل و منتقد با آنارشیسم افشاگری مقابله شود.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سید عباس صالحی، مدیر موسسه اطلاعات و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

گویا شهر را به مافیا سپرده‌اند! هر روز و لحظه تاراج و غارت آشکار آبرو!

‏می‌توان چند روز از زمین خوردن رقبا دلخوش بود، اما اسب سرکش افشاگری به هیچ فرد و گروهی امان نمی‌دهد.

‏با دفاع از رسانه‌های مستقل و منتقد و تقویت قوه قضائیه بیطرف ومعتمد، با آنارشیسم افشاگری مقابله کنیم.

صالحی: گویا شهر را به مافیا سپرده‌اند، هر روز تاراج و غارت آشکار آبرو! /‏با دفاع از رسانه‌های مستقل و منتقد، با آنارشیسم افشاگری مقابله کنیم

۲۷۲۱۱