سرپرست فدراسیون والیبال در دومین جلسه کمیته فنی فدراسیون والیبال گفت: شرایط جامعه و علاقمندان به والیبال به گونه‌ای است که در شرایط کنونی انتخاب یک مربی خارجی خوب به یک مطالبه عمومی تبدیل شده.

سرپرست فدراسیون والیبال در دومین جلسه کمیته فنی فدراسیون والیبال گفت: شرایط جامعه و علاقمندان به والیبال به گونه‌ای است که در شرایط کنونی انتخاب یک مربی خارجی خوب به یک مطالبه عمومی تبدیل شده.