نیم قرن پیش، عکاس روزنامه اطلاعات از دو روز متفاوت در بازار مهران برلن عکاسی کرد.

نیم قرن پیش، عکاس روزنامه اطلاعات از دو روز متفاوت در بازار مهران برلن عکاسی کرد.