ببینید | رونمایی از فیش حقوقی سه کارگر معدن روی آنتن زنده در حضور نماینده وزارت کار؛ آقایان مسئول حواستان هست؟
ببینید | رونمایی از فیش حقوقی سه کارگر معدن روی آنتن زنده در حضور نماینده وزارت کار؛ آقایان مسئول حواستان هست؟

فیش حقوقی سه نفر از کارگران معدن در برنامه ثریا که با محوریت حقوق و دستمزد کارگران و باحضور نماینده وزارت کار و یکی از اساتید حوزه بررسی شد که رقم آن بسیار عجیب و قابل تامل بود./دانشجو
۲۶۱ ۳۳

فیش حقوقی سه نفر از کارگران معدن در برنامه ثریا که با محوریت حقوق و دستمزد کارگران و باحضور نماینده وزارت کار و یکی از اساتید حوزه بررسی شد که رقم آن بسیار عجیب و قابل تامل بود./دانشجو

۲۶۱ ۳۳