طلبه های مدارس دینی یهودی می گویند به جای سربازی، ۳ سال مشغول تحصیل دینی می شوند.

طلبه های مدارس دینی یهودی می گویند به جای سربازی، ۳ سال مشغول تحصیل دینی می شوند.